Rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ với phôi thép và thép dài

 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (mã vụ việc SG04).

Mức thuế tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép như sau:

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế tự vệ

Từ ngày 22/3/2016 đến ngày 21/3/2017

Từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018

Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019

Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020

Từ ngày 22/3/2020 trở đi

(nếu không gia hạn)

 Mức thuế đối với thép dài nhập khẩu vào Việt Nam như sau:

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế tự vệ

Từ ngày 22/3/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời có hiệu lực) đến ngày 01/8/2016 (trước ngày Quyết định áp dụng biện pháp chính thức có hiệu lực)

(mức thuế tự vệ

 tạm thời)

Từ ngày 02/8/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp chính thức có hiệu lực) đến ngày 21/3/2017

(mức thuế tự vệ chính thức năm đầu tiên)

Từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018

Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019

Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020

  10,9%

Từ ngày 22/3/2020 trở đi

(nếu không gia hạn)

Ngày 09 tháng 2 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 về việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Hàng hóa nhập khẩu tiến hành rà soát bao gồm phôi thép hợp kim và không hợp kim; và các sản phẩm thép dài hợp kim và không hợp kim (bao gồm thép cuộn và thép thanh) nhập khẩu vào Việt Nam, có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 96 Luật Quản lý ngoại thương 2017, thời hạn rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ là không quá 06 tháng kể từ ngày có Quyết định rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng không quá 03 tháng.

Tất cả các tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan trong vụ việc có thể đăng ký với Cơ quan điều tra để trỏ thành bên liên quan .

Bên liên quan sẽ được tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình điều tra, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến việc hàng hóa thuộc đối tượng rà soát.

Đơn đăng ký làm bên liên quan theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BCT phải được gửi tới Cơ quan điều tra theo địa chỉ dưới đây trong thời hạn hai mươi (20) ngày tức là đến ngày 15 tháng 4 năm 2018, kể từ ngày ban hành Quyết định rà soát.

Cơ quan điều tra khuyến nghị tất cả các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên đăng ký để làm bên liên quan để có thể bình luận, tiếp cận các thông tin, hồ sơ vụ việc để đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.

Nguồn tin: Đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán