kimkhiHaiPhong-Bãi bỏ nhiều thủ tục quản lý chất lượng thép